Sangu Tutug Oncom Khas Pasundan

Sangu Tutug Oncom Khas Pasundan. Dalam bahasa Indonesia, sangu berarti nasi. Sedangkan Oncom adalah makanan hasil…